Wednesday, March 25, 2009

دارم می‌رم به تهران

بالاخره یک جایی جوات بازی خون آدم می‌زنه بالا دیگه! مخصوصاً وقتی بعد از حدود سه سال می‌خوای برگردی خونه. سال تحویل را از دست دادم اما هنوز سیزده به در که مانده! خلاصه این حال و هوای جوات من در این لحظه است! آخ جووووووون دارم می‌رم به تهران...دارم می‌رم به تهران....

عید همه مبارک