Tuesday, January 10, 2012

عروسک ساز را بخوانید


می خواستم از استفان هاوکینگ بنویسم و افاضات اخیرشان اما مگر این مریم صابری و رمان عروسک سازش می گذارند؟
گرفتم دستم ( در واقع با لپ تاپ روی پایم) و یک تکه تا آخر خواندم. حتماً از من جوانتر است چون بعضی آدرسهایی که می دهد من نمی شناسم...مال بچه های بعد از نسل ماست. نبوغ نویسنده این کتاب در تصویر کردن احساسات شخصیت اصلی بی نام و روابط بین شخصیتهای کتابش انکار ناپذیر است. رمانش شلوغ نیست. آدمهایش غیر واقعی و ناملموس نیستند. فضاها تخیلی و فقط و فقط جریان سیال ذهن نویسنده نیست. وقتی آن را می‌خواندم اشکم درآمد. نه برای اینکه راوی دختر شانزده ساله «مادر مرده ای» است که عروسک می سازد. برای اینکه جاهایی مو به تنم سیخ شد که این کیست که بهتر از خودم می داند در اندرون من شانزده ساله چه ها گذشته است؟ یا حتی همین الان در بعضی لحظه ها که فکر می کنم هیچ کس انها را درک نکرده است. چه قدر ظریف به همه جزییات می پردازد بدون اینکه زیاده گویی کند و کاملاً به اختصار و با کوتاهترین اشاره ممکن. این زن به راستی نابغه است. آقای هاوکینگ گفتی که بیشترین چیزی که به آن فکر می کنی زنها هستند؟ گفتی که همیشه یک راز هستند؟ این کتاب را بخوان تا جواب خیلی از پرسشهایت را بگیری. یک نفر پیدا شده که به زبان ساده و مختصر بعضی دغدغه های زنانه را - که احتمالاً خیلی کم درکشان کرده ای- بازگو کرده است. با همان مهارت و شیوایی که در تاریخچه زمانت اسرار کائنات را گشوده ای

بی صبرانه منتظر کتابهای بعدی مریم صابری هستم و به دنبال راهی تا وجه آن را به حسابش واریز کنم. ای کاش یک حساب برای خارج از کشور هم داشت