Monday, May 30, 2005

امشب باز هم شفق داریم

این خورشید خانوم افتاده رو دنده غرغر و هی زبانه می کشه!در نتیجه ما می توانیم روی زمین شفقهای زیبا ببینیم.
امشب تو ی افق شمالی به دنبال نورهای احتمالا رنگی در آسمان باشید، البته اگر در عرضهای شمالی زندگی می کنید.احتمالا شفقهای امشب ازتورنتو هم دیده می شه. آسمان بی ابر براتون آرزو می کنم