Tuesday, November 08, 2005

از رادیو سراسری ایران تا جنگ صدای سوئد


زمانی که تازه پایم به دانشگاه رسیده بود و در عرش اعلا سیر می‌کردم فرصتی پیش آمد تا این بلند پروازی اوج بگیرد و نوشته‌هایم سر از یکی از برنامه‌های علمی رادیو در آورد. حالا که سال‌ها از آن زمان می‌گذرد، بار دیگر به محبت راوی عزیز گذار یادداشتهایم به رادیو افتاده است و این بار از «جنگ صدا»ی سوئد سر در‌آورده است

دم راوی گرم و همتش برقرار باد