Tuesday, December 20, 2005

باز هم بحث تدریس نظریه تکامل یا آفرینش در مدارس آمریکا

این ماجرا مدتهاست که آغاز شده است. گروهی معتقدند که نظریه تکامل تنها یک نظریه است و باید نظریه‌های دیگر مثل آفرینش را نیز در کنار آن به کودکان آموزش داد. گروهی هم معتقدند که این کار یعنی وارد کردن آموزه‌های دینی در علم که با قانون اساسی آمریکا مخالف است.
این هم جنجالهای قبلی و نوشته‌ای در مورد تصور نادرست درباره نظریه و فرضیه و قانون علمی