Tuesday, May 08, 2007

در کجا این ظلم با انسان کنند

تمام بدنم می‌لرزد. دلم می‌خواست دستم به این جنایتکارها می‌رسید و قدرت داشتم تا با دستهای خودم تکه تکه‌شان کنم. من حرص می‌خوردم از اینکه چرا آدمها برای نجات جان یک انسان حاضر به مبارزه با شیر نشدند، آن وقت با دیدن چنین صحنه‌های وحشیانه‌ای چه باید بگویم؟ نمی‌دانم چه اسمی می‌شود روی این موجودات گٔذاشت؟ این کثافتها می‌خواهند زمین را پاک کنند؟ دخترک بیچاره را جلوی چشم این همه بی ناموس لخت و عور تکه تکه کردند، حالا ناموسشان نجات پیدا کرد؟ نمی دانم چه بگویم، چه بنویسم، از انسان بودن خودم شرمنده‌ام. چه طور آدمها می توانند چنین کار وحشیانه‌ای انجام دهند


صحنه سنگسار دخترک هفده ساله در کردستان عراق

پی نوشت: اگر دلش را ندارید من مسؤول بد شدن حالتان نیستم