Sunday, September 17, 2006

ما ایرانیم....

ملت شریف ایران ما به میان شما آمده ایم. بعضی از دوست و آشناها را دیدم و خیلی های دیگه را هم وقت نکردم یک سری از دوست و آشناها هم از پشت جعبه جادو مرا دیده اند که چشمشان روشن! چشم من که فعلا خاموش است. چشمم را عمل کردم که از شر عینک خلاص بشوم برای همین ممنوع المونیتور شده ام. از اخبار دنیا هم به شدت بی خبرم . من همین آخر هفته دارم برمی گردم، سوغاتی هایتان را سفارش بدهید تا دیر نشده و چمدانم هنوز جا داره
بقیه حرف و حدیث ها را هم بعدا می نویسم