Monday, October 25, 2010

بوی تعفن شما عالم را برداشته است...بس کنید این لجن پراکنی را...

سایت تابناک در شاهکار امروزش چشمها را بسته و هر چه بازجویان سعید ملک پور گفته اند و خواسته اند به عنوان وحی منزل منتشر کرده است. دردناکتر از اراجیفی که تابناک منتشر کرده است و تهمتهای ناروایی که به سعید و همسرش روا داشته است نظرات خوانندگان از همه جا - و از خدا- بی خبر است که بر مسند خداوندگار نشسته اند و نادانسته حکم هم صادر کرده اند . آن هم برای اتهامی که بر پایه هر عقل و دانشی مهمل و غیر ممکن است. خواننده ای نوشته که چه طور ممکن است چنین شخصی همسر داشته باشد! شما همسر سعید را می شناسید؟ می دانید که خانم افتخاری فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستند و دکترای برق دارند و در بهترین دانشگاه کانادا دوره پسادکتری را می گذرانند؟
می دانید که خانم افتخاری افتخار ایرانیان کانادا و افتخار علم و دانش هستند؟

عملیات محیر العقولی که ارتش سایبری به آن افتخار می کند هم از دیگر توهمات خودشان است. سعید برای دیدار خانواده و پدر بیمارش به ایران سفر کرده بود و هیچ جرمی هم مرتکب نشده بوده است که نگران ایران آمدنش باشد. پدر سعید بعد از دستگیریش فوت کرد اما حتی خبر فوت پرش را از او مخفی نگه داشتند و اجازه شرکت در مراسم را به او ندادند.

سعید طراح سایتهای اینترنتی است. سایتی که در آن می شود آیات قران نوشت و عکس شهدا را گذاشت یا مطالب و عکسهای مستهجن منتشر کرد. یک زمانی دفترهای مشق سفید ما تنها یک اسم رویش بود، «فرنو». در این دفترها می شد آب بابا نوشت. می شد شعر حافظ نوشت یا حساب و کتاب کسب و کاری را ثبت کرد. می شد مشق قران کرد. می شد خاطره نوشت. شاید هم کسی نقاشی بدی در یکی از این دفترهای فرنو کشیده باشد. بعد هم دفتر به دست ارتش سایبری افتاده است و تنها یک نام روی جلد آن دیده اند: فرنو! و به همین اتهام، به اتهام ساخت دفتر سفیدی که دیگری در آن شکل ناجوری کشیده است جناب فرنو دستگیر شده است و متهم به مدیریت سایت مستهجن.

محکوم کردن سعید توهین به عقل و شعور و دانش است. همه دفتر سازان را هم دستگیر کنید و محکوم. در ورقهای سفید دفترهایشان ممکن است ناشناسی سب نبی بنویسد و آن دیگری امنیت ملی را به خطر بیندازد و ناشناسی هم تصاویر مستهجن نقاشی کند. اصلاً عقل که تعطیل است...دفتر ها را اتش بزنید و دفترسازان را هم