Saturday, February 16, 2013

جناب بی بی سی فارسی، اگر سواد ندارید حداقل امانت‌دار باشید

خبرانفجار یک شهابسنگ بسیار بزرگ بر فراز چلیابینسک روسیه صدر اخبار بسیاری از رسانه ها و سایتهای خبری بود بدیهی است که بی بی سی هم این خبر را هم در بخش انگلیسی و هم فارسی کار کرده است. فاجعه اما اینجاست که نویسنده بخش فارسی نه به متن انگلیسی وفادار بوده و نه حتی به واقعیتهای علمی اعلام شده از سوی تیمهای تحقیقاتی!  به نظر می رسد که شنیده ها و یا فرضیات شخصی نویسنده یا مترجم منبع اخبار او بوده است.  اطلاعات کاملاً کتره ای از متن انگلیسی انتخاب شده است. محل برخورد شهابسنگ در شرق مسکو است نه جنوب آن. در ضمن شهابسنگ اصلاً به زمین برخورد نکرده است! بلکه در ارتفاع ۲۰-۳۰ کیلومتری از سطح زمین متلاشی شده است و شوک ناشی از ورود جرمی ۷۰۰۰ تنی با سرعت حدود ۲۰ کیلومتر بر ثانیه به جو زمین باعث این همه خرابی و تلفات شده است. نویسنده ظاهراً این قسمت متن انگلیسی را یا نفهمیده یا به مذاقش خوش نیامده و ترجیح داده شهابسنگ را به زمین بکوبد تا با فرضیات ذهنیش جور در بیاید
 برای تایید فرضیاتش هم از قول افراد محلی آن را به زلزله تشبیه می کند در حالی که در متن انگلیسی به یک صدای بلند  وضربه شبیه انفجار و در پی آن انفجارهای کوچکتر اشاره شده است و هیچ حرفی از زلزله نیست
خرابی ناشی از سقوط ذرات متلاشی شده باقی مانده از این شهابسنگ که قطر اولیه ای حدود ۱۵ متر داشته است  هم تا به حال گزارش نشده است
قبلاً وقتی ترجمه های نامربوط در بی بی سی فارسی می دیدم فکر می کردم لابد از مترجم ماشینی استفاده می کنند که جملات فارسیشان این هم بی سر و ته است. حالا فهمیدم این مترجم هوشمند اطلاعات را  به دلخواه انتخاب و تفسیر هم می کند!ه


توضیح: عدد و رقمها از منابع دقیقتر دیگری هستند و با مقادیر اعلام شده در متن انگلیسی بی بی سی تفاوت دارند